Statut

Na osnovu člana 11 I 20 Zakona o nevladinim organizacijama ( “Sl.list RCG “ 27/99 ), Skupština Udruženja na sjednici održanoj 21.02.2012 godine donosi

S T A T U T

UDRUŽENJA MASLINARA

I – OPŠTE ODREDBE

Član 1.

Udruženje maslinara “ Maslinada “ je nevladino udruženje

Član 2.

Udruženje maslinara “ Maslinada “ je neprofitno , nestranačko I nezavisno udruženje .

Član 3.

Naziv udruženja na službenom jeziku je : Udruženje maslinara Opštine Budva “ Maslinada “.
Naziv Udruženja na engleskom jeziku je : OLIVE FAVORITE ASSOCIATION CALLED “ MASLINADA”

Član 4.

Sjedište Udruženja je u Svetom Stefanu , Vukice Mitrović 3

Član 5.

Područje djelovanja Udruženja je teritorija Republike Crne Gore.

Ćlan 6.

Udruženje ima pečat okruglog oblika.
Pečat sadrži riječi : Udruženje maslinara “ Maslinada “ – Budva

Član 7.

Udruženje se osniva na neodredjeno vrijeme.

Član 8.

Rad Udruženja je javan.
Javnost rada Društva se ostvaruje putem saopštenja za javnost , objavljivanjem godišnjeg finansijskog izvještaja I drugih podataka od značaja za rad udruženja na internet stranici nevladine organizacije.
• evidenciji članova Društva vodi se registar članova.
• Zaštita ličnih podataka regulisana je Zakonom o zaštiti podataka I ličnosti.

II – CILJEVI I DJELATNOST

Član 9.

Cilj Udruženja je zaštita postojećeg fonda maslinovih stabala na području djelovanja Udruženja
Unapređenje odnosno povećanje tog fonda maslinovih stabala
Obezbeđenje visokoplodnih sorti maslina , vještačkih đubriva , herbicida I drugih repromaterijala
Borba protiv pretjerane urbanizacije.
Edukacija stanovništva o značaju maslinarstva.
Razmjena iskustava I saradnja sa istim ili sličnim nevladinim organizacijama u zemlji I inostranstvu .

Član 10.

Djelatnosti Udruženja su :
– Unapređenje I povećanje maslinovog fonda na teritoriji opštine Budva.
– Planiranje maksimalne proizvodnje po jedinici površine uz upotrebu savremenih agrotehničkih mjera I stručnih službi.

III – UNUTRAŠNJA ORGANIZACIJA

Član 11.

Članstvo u Udruženju je dobrovoljno.
Članom Udruženja može postati svaki poljoprivrednik – uzgajivač maslina , koji prihvati propisana prava I obaveze u skladu sa normativnim aktima Udruženja .
Udruženje može imati počasne članove.
Član 12.

Članstvo u Udruženju stiče se potpisivanjem pristupne izjave koja sadrži:
– Ime I prezime
– Zanimanje
– Mjesto boravka
– Podatke o broju maslina
– Izjavu da je upoznat sa normativnim aktima Udruženja.

Član 13.

Član Udruženja ima pravo da:
– Ravnopravno sa drugim članovima učestvuje u ostvarivanju ciljeva Udruženja.
– Neposredno učestvuje u odlučivanju na Skupštini kao I preko organa Udruženja.
– Bira I bude biran u organe Udruženja.
– Bude blagovremeno I potpuno informisan o radu I aktivnostima Udruženja.
– Ostvaruje sva prava proistekla iz djelatnosti Udruženja I ovog Statuta.
Član je dužan da :
– Aktivno doprinosi ostvarivanju ciljeva Udruženja.
– Učestvuje u skladu sa interesovanjem u aktivnostima Društva.
– Čuva I podiže ugled društva.
– Čuva materijalna dobra I izvršava preuzete obaveze.
– Redovno plaća članarinu.

Član 14.

Članstvo u Udruženju prestaje :
– Istupom iz Udruženja
– Prestankom rada Udruženja
– Isključenjem Iz Udruženja

IV . ORGANI UPRAVLJANJA

Član 15 .

Organi upravljanja Udruženja su :
1. Skupština
2. Upravni odbor

Član 16.

Skupštinu Udruženja čine svi članovi Udruženja.
Skupštiom rukovodi Predsjednik Skupštine.
Skupština se saziva po potrebi a najmanje jednom godišnje.
Za predsjednika Skupštine može biti biran svaki član Udruženja
Koji je priznat kao dobar proizvođač .
Mandat predsjednika Skupštine traje 4 ( četiri ) godine .
Za predsjednika Skupštine može se birati isto lice najviše dva puta uzastopno.

Član 17.

Skupština Udruženja odlučuje I rješava naročito :

– O sprovođenju poslovne politike Udruženja
– Usvajanju programa rada Udruženja
– Usvaja izvještaj Upravnog odbora o radu Udruženja u prethodnoj godini
– O visini članarine
– O izboru I opozivu lica za zastupanje ( Predsjednik Udruženja )
– Predsjednika I Upravni odbor bira I razrješava dužnosti nakon isteka četvorogodišnjeg mandata Skupština javnim glasanjem.
– O donošenju , izmjeni I dopuni normativnih akata Udruženja.
– Odlučuje o propozicijama za takmičenje I druge manifestacije.
– Razmatra I konačno odlučuje o prigovoru protiv Odluke o isključenju iz Udruženja.
– Skupština Udruženja može donositi odluke ako je prisutno više od 50% od ukupnog broja članova
– Odluka je punovažna ako je za nju glasalo više od 50 % prisutnih članova
– Skupštinu saziva jednom godišnje Predsjednik Udruženja
– Na svakoj sjednici Skupštine void se detaljan Zapisnik o radu Skupštine koji potpisuju zapisničar I predsedavajući..

Član 18 .

. Predsjednika I članove Upravnog odbora bira Skupština
Upravni odbor broji 7 članova.

Predsjednik Udruženja je istovremeno I Predsjednik Skupštine I Uprave Udruženja I ima sledeća prava I dužnosti :
– Predstavlja I zastupa Udruženje
– Rukovodi radom Skupštine I Uprave
– Saziva I predsjedava sjednicama Skupštine I Uprave
– Brine o pripremi sjednica Skupštine I Uprave
– Brine o sprovođenju odluka , zaključaka I preporuka Skupština I Uprave
– Potpisuje opšta akta Udruženja
– Potpisuje finansijska I druga dokumenta s tim da ta dokumenta mogu potpisivati I druge osobe po posebnoj odluci Uprave
– Obavlja I druge poslove koje mu Skupština I Uprava stave u nadležnost.
– Predsjednik može prenijeti svoja ovlašćenja na člana Uprave odnosno na lice (a) koje(a) on ovlasti
– Za Predsjednika Udruženja može biti birano isto lice najviše dva puta uzastopno.

V. SREDSTVA UDRUŽENJA

Član 19.

Sredstva za rad Udruženja osiguravaju se članarinom članova Udruženja , dobrovoljnim
Prilozima , poklonima , finansijskim subvencijama I na drugi zakonom dozvoljen način .